info@afsaan.com +۹۸ (۲۱) ۲۲۲۶ ۲۲۰۱

شرکای ما

ما معتقدیم امور تخصصی هر حوزه می بایست توسط متخصصان و مشاوران آن حوزه انجام شود. در نتیجه زمانی که کاری از حوزه تخصص ما خارج باشد مانند فروش و یا مالی، از خدمات شرکا بهره میگیریم. ما با شرکای بین المللی مان در تماسیم تا از آخرین روندها، متدها، ابزار و دانش با خبر باشیم. چنانچه مایلید به شرکای ما اضافه شوید لطفا به صفحه همکاری بروید.