info@afsaan.com +۹۸ (۲۱) ۲۲۲۶ ۲۲۰۱
AFSAAN - Services - Consulting

خدمات مشاوره

ما با ارایه خدمات مشاوره به مدیریت سازمانها در خصوص فرایندها، استراتژیها، عملیات، ساختار و مدل کسب و کارشان به آنها کمک می کنیم تا عملکردشان را بهبود داده، چالشهایشان را از بین برده و به اهداف خود برسند.

ما عمده زمانمان را در دفتر مشتریانمان و با تیمهای آنها می گذرانیم تا با مشاوره عملی و ارایه راهکارهای اجرایی مطمین شویم که تیمهایشان آنقدر توانمند می شوند که بتوانند با تسهیل و مربی گری ما به پیاده سازی نتایج بپردازند.

اگرچه دانش، متدها، ابزار، مدلها، چارچوبها و غیره مهم می باشند اما در نهایت این مهارتهای نرم هستند که بیشترین نقش را در مشاوره مدیریت دارند. موفقیت یک پروژه مشاوره را مواردی مانند عقل سلیم، قضاوت صحیح، ضریب هوشی، هوش هیجانی، درک مطلب، ارتباطات موثر، تفکر سیستماتیک، حل مساله، تجزیه تحلیل، کشف واقعیات، رهبری و غیره رقم می زنند. به همین خاطر تسلط تیم بر این مهارتها از اولویتهای ماست.

برای اطلاعات بیشتر از صفحه های راهکارها، چگونگی همکاری و چرایی همکاری بازدید فرمایید.

AFSAAN - Services - Training

آموزش

– تعاریف، مفاهیم پایه ای، معماری و طراحی فرایندهای کسب و کار
– مدلسازی و نگاشت فرایندهای کسب و کار با استفاده از استاندارد BPMN
– بهبود (BPI) و پیاده سازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از Lean Six Sigma
– مدیریت و اتوماسیون فرایندهای کسب و کار (BPM & BPMS)
– موضوعات مرتبط از جمله فواید، شاخصها (KPI)، فاکتورهای موفقیت و غیره

– مفاهیم پایه ای استارتاپها و کارآفرینی
– طراحی و توسعه مدل کسب و کار
– مفاهیم و متد استارتاپ ناب
– مفاهیم و ابزار مورد استفاده در توسعه استارتاپ
– نقشه راه کارآفرینی از ایده تا رشد

– تاریخچه و تعریف ناب
– مفاهیم ناب
– ابزار ناب
– پروژه ها و پیاده سازی ناب
– فرهنگ ناب

مربی گری

گاهی اوقات شما نه به مشاوره نیاز دارید و نه به آموزش بلکه به چیزی بین این دو. ما این نیاز را با ارایه خدمات مربی گری (منتورینگ) برآورده کرده و در کنار شما خواهیم بود تا بتوانید به اهدافتان برسید. این خدمت شامل کمی آموزش و مشاوره بوده اما عمده آن تسهیلگری، مربی گری و انتقال تجربه است تا تیمها بتوانند به طور مستقل کارهایشان را به ثمر برسانند.